Tổng số: 297
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gđ 2019-2030 Tải về
28/2022/TT-BTC 17/05/2022 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” Tải về
26/2022/TT-BTC 11/05/2022 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực híện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 Tải về
24/2022/TT-BTC 07/04/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính Tải về
22/2022/TT-BTC 30/03/2022 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học gđ 2021 - 2030 Tải về
17/2022/TT-BTC 08/03/2022 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” Tải về
15/2022/TT-BTC 04/03/2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 Tải về
12/2022/TT-BTC 22/02/2022 Hướng đẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nuớc để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Tải về
09/2022/TT-BTC 14/02/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của DN do NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành theo TT số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 Tải về
04/2022/TT-BTC 28/01/2022 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
12345678910...