DANH SÁCH CÔNG KHAI
Công khai ngân sách tỉnh Lào Cai
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 34/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
2DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 35/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
3DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 36/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
4DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 37/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
5DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 38/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
6DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 39/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
7DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 40/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
8TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 41/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
9DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 42/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
10DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 43/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
11CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 33/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
12DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)2022Biểu số 44/CK-NSNNQuyết định số 618/QĐ-UBND21/03/2022
13TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 54/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
14DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 52/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
15DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 56/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
16DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 57/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
17DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 58/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
18CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 62/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
19QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 63/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
20QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 64/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
123