Tổng số: 287
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2022/TT-BTC 12/01/2022 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 21
Tải về 0
128/2021/TT-BTC 31/12/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Lượt xem: 20
Tải về 0
125/2021/TT-BTC 30/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của TT 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 56
Tải về 0
122/2021/TT-BTC 24/12/2021 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 38
Tải về 0
120/2021/TT-BTC 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Lượt xem: 96
Tải về 0
119/2021/TT-BTC 23/12/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Lượt xem: 82
Tải về 0
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 14
Tải về 0
118/2021/TT-BTC 22/12/2021 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Lượt xem: 37
Tải về 0
112/2021/TT-BTC 15/12/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
Lượt xem: 38
Tải về 0
111/2021/TT-BTC 14/12/2021 Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa
Lượt xem: 85
Tải về 3
12345678910...