Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc UBMTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 89
Tải về 0
17/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai theo Luật phí và Lệ phí, ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 114
Tải về 0
15/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do UBMTTQ, cơ quan Dân tộc, cơ quan Tôn giáo thực hiện
Lượt xem: 99
Tải về 0
13/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định, định mức chi xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 102
Tải về 0
12/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 138
Tải về 0
10/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 97
Tải về 0
11/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 94
Tải về 0
9/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng, giai đoạn 2018-2019
Lượt xem: 94
Tải về 0
70/NQ-CP 03/08/2017 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Lượt xem: 116
Tải về 0