Tổng số: 121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/2022/TT-BTC 11/05/2022 Thông tư bãi bỏ Quyểt định số 59/2007/QĐ BTC ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triễn hợp tác xã Tải về
3992/BTC-ĐT 06/05/2022 Công khai tình hình quyết toán vôn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 Tải về
2965/BTC-ĐT 31/03/2022 Phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022, tỉnh Lào Cai Tải về
2846/BTC-NSNN 29/03/2022 Xử lý kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư, chưa sử dụng hết Tải về
480/BTC-QLCS 13/01/2022 Triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Tải về
14504/BTC-QLCS 22/12/2021 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tải sản công Tải về
14434/BTC-CST 20/12/2021 Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2021/TT-BTC Tải về
114/2021/TT-BTC 17/12/2021 Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT- BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Tải về
6565/KBNN-KTNN 15/12/2021 Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021 trên TABMIS Tải về
109/2021/TT-BTC 09/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại NHNN và các NH thương mại Tải về
12345678910...