Tổng số: 497
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2022/TT-BTC 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
84/QĐ-BTC 26/01/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 Tải về
480/BTC-QLCS 13/01/2022 Triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Tải về
03/2022/TT-BTC 12/01/2022 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 Tải về
128/2021/TT-BTC 31/12/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tải về
125/2021/TT-BTC 30/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của TT 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính Tải về
120/2021/TT-BTC 24/12/2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
122/2021/TT-BTC 24/12/2021 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
119/2021/TT-BTC 23/12/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Tải về
14504/BTC-QLCS 22/12/2021 Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tải sản công Tải về
12345678910...