Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
630/QĐ-TTg 11/05/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy Tải về
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Tải về
100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Nghị định sửa đổi bổ sung bãi bỏ 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Tải về
807/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 Tải về
800/QĐ-TTG 02/07/2018 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tải về
775/QĐ-TTg 27/06/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi , vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 Tải về
101/NQ-CP 06/10/2017 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Tải về
1162/QĐ-TTG 08/08/2017 Phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020. Tải về
12