SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI THẢO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH THAY THẾ NGHỊ QUYẾT 26/2013/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2013; THẢO LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP CƠ QUAN QUẢN LÝ THU THUẾ; MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍ ...

Ngày18/10/2016, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo với UBND các huyện, thành phố về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thảo luận các nội dung về phân cấp cơ quan quản lý thu thuế; một số nội dung sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH13.

Đến dự hội thảo có Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,Sở Tư pháp; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,Giám đốc Bệnh viên Đa khoa các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan. Đồng chí Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội thảo.

            Mở đầu buổi hội thảo, đồng chí Ngô Đức Ảnh đã có những đánh giá khái quát về các nội dung trọng tâm của buổi hội thảo. Theo đó, việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh theo hướng ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng (giáo dục, đào tạo, dạy nghề, môi trường, y tế…) và các địa phương gặp khó khăn, phân cấp nguồn thu mạnh hơn cho ngân sách cấp huyện, cấp xã; gắn nguồn thu với vai trò quản lý của cấp chính quyền, khuyến khích các cấp tăng cường quản lý thu, chống thất thu.Giao ổn định số thu cân đối ngân sách địa phương bắt đầu từ việc ổn định số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện trong cả thời kỳ ổn định ngân sách, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách, tăng tính chủ động cho các huyện, thành phố. Dự thảo Nghị quyết đã cập nhật, bổ sung những văn bản pháp luật mới như: Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015của Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày19/6/2015 của Quốc Hội, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Bên cạnh đó,ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trong đó quy định 22 loại phí và 07 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và chuyển 06 khoản phí thuộc HĐND tỉnh ban hành sang giá sản phẩm, dịch vụ theo phương pháp định giá. Do vậy, việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí là hết sức cần thiết.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao những nội dung mới tại Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày13/12/2013 đồng thời, bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương thực hiện trong giai đoạn 2017- 2020. Hội thảo cũng đã thảo luận một số vấn đề về phân cấp cơ quan quản lý thu đối với các đối tượng nộp thuế trên địa bàn dự kiến thực hiện thời kỳ 2017 – 2020, thảo luận một số nội dung sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH13.

            Kết thúc hội thảo, Đồng chí Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính đã giải đáp, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa các Dự thảo trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình HĐND tỉnh./.

Một số hình ảnh của Hội thảo

Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 7,414
  • Tất cả: 331,633
Đăng nhập