Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2017/QĐ-UBND 17/08/2017 Bãi bỏ QĐ số 40/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh LC Tải về
1162/QĐ-TTG 08/08/2017 Phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020. Tải về
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
70/NQ-CP 03/08/2017 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tải về
76/2017/TT-BTC 26/07/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tải về
75/2017/TT-BTC 21/07/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Tải về
3253/QĐ-UBND 18/07/2017 Quyết định ban hành quy định về thu tiền sử dụng nước và quản lý, sử dụng tiền nước sinh hoạt từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh LC Tải về
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Tải về
73/2017/TT-BTC 17/07/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Tải về
71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 Tải về
123